Hizmetlerimiz

o Danýþmanlýk
o Özel Proje Geliþtirme
o Sistem Çözümleme ve Tasarým
o Yazýlým Geliþtirme ve Özelleþtirme
o Eðitim
o Yazýlým Destek ve bakým
o Donaným Destek ve Bakým

Danýþmanlýk

Danýþmanlýk yaklaþýmýmýz bilgi teknolojilerinin optimum kullanýlarak, müþteri ihtiyaçlarýna en kaliteli cevabý verebilmek amacýyla yaptýðýmýz etkinliklerdir. Bilgi teknolojileri boyutunda müþterinin kalite hedeflerine ulaþmasý danýþmanlýk amacýmýzdýr.


Özel Proje Geliþtirme

Özel yazýlým projesi gereksinimini duyan orta ve küçük boy iþletmelerin gereksinimlerine anahtar teslimi yada tek tek hizmetler modülleri olarak çözümler sunulmaktadýr.


Sistem Çözümleme ve Tasarým

Müþterilerimizin bünyelerinde geliþtirmek istedikleri veri tabaý esaslý çözümler için sistem çözümleme ve tasarým çalýþmalarý yürütülmektedir. Bu çalýþmalar metodojiler doðrultusunda belirlenip, sunulur. Bu hizmetler, deneyimli çözümleyici ve tasarýmcýlarýmýzýn müþteri ile ortak çalýþmasý sonucunda toplam kalite hedefleri ile verilmektedir.


Yazýlým Geliþtirme ve Özelleþtirme

Analiz ve tasarýmý yapýlmýþ sistemlerin kodlanarak hayata geçirilmesi aþamalarýnda müþterimizle teknoloji ve bilgi transferi esaslarýnda hizmet sunmaktayýz.


Eðitim

Gerek iliþkisel veri tabaný yönetim sistemleri, gerekse bunlara ait geliþtirme araçlarýna yönelik eðitimler yine DataSel yazýlým Eðitim Hizmetleri Grubu tarafýndan verilmektedir.


Yazýlým Destek ve Bakým

Bu kapsamda sunduðumuz hizmetler arasýnda veri tabaný yönetim sistemleri kurulmasý performans eniyilemesi, veri tabaný yönetim desteði ve veri tabaný yönetim sistemlerine yönelik tüm bakým ve destek hizmetleri yer almaktadýr.


Donaným Destek ve Bakým

Donaným ile ilgili hizmetler buraya yazýlacak!

----------

Note: Web sayfalarý ile ilgili sorunlarýnýz için lütfen adresine e-posta gönderin!

Copyright © 1995, 1996 Datasel A.Þ.