Referanslarýmýz

o Kamu/Devlet Sektörü
o Özel Sektör
o Hastaneler
o Üniversiteler

o Bir Kýsým Devlet ve Kamu Teþekkülü Refranslarýmýz

 1. MTA Genel Müdürlüðü
 2. Tarým Orman Bakanlýðý Tarýmsal Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü
 3. Milli Eðitim Bakanlýðý Yayýmlar Dairesi Baþkanlýðý
 4. Turizm Bakanlýðý
 5. T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý
 6. Devlet Ýstatistik Enstitüsü Baþkanlýðý
 7. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Baþkanlýðý
 8. KKK Kara Harp Okulu Komutanlýðý
 9. Hazine Müsteþarlýðý
 10. Tarým Bakanlýðý Türk-Alman(gtz) Hayvan Saðlýðý Enformasyon Sistemi
 11. Maliye Bakanlýðý GTZ Denetim Hizmetler
 12. Türkiye Kalkýnma Bankasý
 13. Þekerbank Genel Müdürlüðü
 14. Vakýflar Bankasý Genel Müdürlüðü
 15. TPAO Genel Müdürlüðü
 16. Þeker fabrikalarý Genel Müdürlüðü
 17. TAI-TUSAÞ
 18. Aselsan
 19. Roketsan
 20. Karayollarý Genel Müdürlüðü
 21. Elektrik Ýþleri Etüd Ýdaresi
 22. Fransýz Ticaret Müsteþarlýðý
 23. Karadeniz Bakýr Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü
 24. Çayeli Bakýr Ýþletmeleri Müdürlüðü
 25. Savunma Sanayii Müsteþarlýðý
 26. Birleþmiþ Milletler
 27. UNICEF
 28. BELKO Genel Müdürlük
 29. Tübitak Baþkanlýðý
 30. KOSGEB Baþkanlýðý
 31. ODC-T Jusmmat
 32. Türk Metal-Ýþ Sendikasý
 33. Testaþ Genel Müdürlüðü

o Bir Kýsým Özel Sektör Referanslarýmýz

 1. Aygaz
 2. Shell
 3. Mobil
 4. Türk Prelli
 5. Tofaþ
 6. Arçelik
 7. Packart Elektrik
 8. AEG
 9. AEH Efes Pilsen
 10. BAYER
 11. ROCHE
 12. BEKO Teknik
 13. Assitalia
 14. BP
 15. Birgen Air
 16. OYAK Menkul
 17. BUMERANG
 18. MEKSA Menkul
 19. Baþkent Menkul
 20. British Council
 21. GLENGO Tekstil
 22. AKSA Makina
 23. NETSEL Marina
 24. Garanti-Koza
 25. THOMSON-TEKFEN
 26. SANGARI
 27. FNSS
 28. FMC
 29. ENKA-Bechel
 30. Türk Traktör
 31. MÝKES
 32. NUROL
 33. GAMA-GÜRÜÞ
 34. MESA
 35. Bayýndýr Holding
 36. Bayýndýr-Yüksel
 37. ORMAK
 38. SAKURA Bank
 39. ALTUNA Tekstil
 40. INTEC
 41. STFA
 42. TURYAP
 43. TURYAT
 44. RJ Reynold's
 45. SÝMKO
 46. Þiþe Cam
 47. Manajans-Thomson
 48. MAKO
 49. MAKYAL
 50. Makintaþ
 51. Eltesan
 52. Emsan
 53. Botek
 54. Vinsan Ýnþaat
 55. Hes Mühendislik
 56. Yükesel Proje
 57. Yüksel Ýnþaat
 58. Ay-Sel
 59. AHSEL
 60. MENSEL
 61. NOKSEL
 62. ORSEL
 63. ERSEL
 64. SASEL
 65. SUMMA
 66. MARKONI
 67. DERMANCI
 68. ERKUNT DöKüm
 69. Best Otel
 70. Ceylan Ýnþaat
 71. Þeker Sigorta
 72. Onur Mühendislik
 73. Iþýk Makina
 74. Su-Yapý Mühendislik
 75. Coþkun-ÖZ
 76. Özaltýn Ýnþaat
 77. Cimak Ýnþaat
 78. Yalçýn Teknik
 79. Yargýcý Ýnþaat
 80. Promota
 81. Yurtiçi Kargo
 82. Train Klima
 83. Fenerbahçe Spor Klübü
 84. SIGNUM

o Hastane Refranslarýmýz

 1. Baþkent Üniversitesi Hastanesi
 2. Uludað Üniversitesi Hastanesi
 3. Gazi Üniversitesi Hastanesi
 4. Saðlýk Bakanlýðý Numune Hastanesi
 5. Gata Nükleer Týp Ana Bilim Dalý
 6. International Hospital

o Üniversite Refranslarýmýz

 1. Baþkent Üniversitesi
 2. Uludað Üniversitesi
 3. Gazi Üniversitesi
 4. Hacettepe Üniversitesi
 5. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlýðý
 6. Niðde Üniversitesi
 7. Bilkent Üniversitesi
----------

Note: Web sayfalarý ile ilgili sorunlarýnýz için lütfen adresine e-posta gönderin!

Copyright © 1995, 1996 Datasel A.Þ.