Yazýlým Çözümlerimiz

o Ýdari, Ticari ve Finansal Sistemler
o Satýþ ve Daðýtýtým Bilgi Yönetim Sistemi
o MARS: Marina Rezervasyon ve Bilgi Yönetim Sistemi
o NOVASOFT: Döküman Yönetim, Arþivleme Sistemi
o Teknik Uygulamalar: ARC/INFO (ESRI), Autodesk, Softdesk
o Özel Çözümler

AVICENNA: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

Daha fazla bilgi için satýþ temsilcimiz ile görüþünüz.

Avicenna kullanýcý tanýmlarý çerçevesinde evrak dolaþýmýný ve kýrtasiye iþlemlerini en aza indiren, hastaneye karar destek mekanizmasý saðlayan, detaylý, güvenilir, güçlü, parametrik bir hastane bilgi yönetim sistemidir.


Ýdari, Ticari ve Finansal Sistemler

Daha fazla bilgi için satýþ temsilcimiz ile görüþünüz.

Orta ve Büyük boy iþletmelerin idari, ticari ve finansal uygulama gereksinimlerimi karþýlamak amacýyla hazýrlanmýþ olan bu modüller aþaðýda sýralanmýþtýr. Bu uygulamalar hem merkezi, hemde istemci/sunucu sistemler için iki ayrý yapýda da mevcuttur. Bu grupta yeralan DataSel ürünleri biribirinden ayrý moduler olarak çalýþabileceði gibi birbirlerini tamamlayýcý özellikleri ile entegre çalýþabilir biçimde tasarlanmýþtýr. Bu modüller özel uygulama gereksinimi duyan iþletmeler için yapý taþý olarak kullanýlarak müþteriye özel çözümler hýzla oluþturulabilmektedýr. Bu kapsamda belirttiðimiz ürünlerimizin kamu kurum ve kuruluþlarýnýn ilgili mevzuatlarýna uygun olarak düzenlenmiþuyarlamalarý da mevcuttur.


Satýþ ve Daðýtým Bilgi Yönetim Sistemi

Daha fazla bilgi için satýþ temsilcimiz ile görüþünüz.

Bayi organizasyonlarý üzerinden satýþ ve daðýtým yapan iþletmeler için hazýrlanmýþ olan bu sistem tamamiyle entegre yapýda bir yapýda tasarlanmýþ ve geliþtirilmiþtir. Ýstemci/sunucu platformlar ve grafik kullanýcý arayüzünde gerçekleþtirilmiþ olan bu yazýlým daðýtýk bilgi iþlem yapýsýnda da çalýþmaktadýr.


MARS: Marina Rezervasyon ve Bilgi Yönetim Sistemi

Daha fazla bilgi için satýþ temsilcimiz ile görüþünüz.

Yat limanlarýnýn kapasite planlama, rezervasyon, liman ve çekek alaný servislerinin yönetimini saðlayan bir bilgi sistemidir. Bu sistemde grafik kullanýcý arayüzü (Windows) ile Ýstemci/Sunucu mimari'de gerçekleþtirlmiþ olup, baðýmsýz olarak 'transaction log' desteði saðlanmaktadýr. Müþteri gereksinimlerine göre özelleþtirilebilmektedir.


NOVASOFT: Döküman Yönetim ve Arþivleme Sistemi

Daha fazla bilgi için satýþ temsilcimiz ile görüþünüz.

Novasoft, iliþkisel veritabaný üzerinde geliþtirilmiþ modülleri bütünleþik ve müþteri ihtiyaçlarýna yönelik uyarlanabilir özelliði ile arþivleme, iþ akýþ yönetimi, deðiþim mühendisliði ve görüntü iþleme ihtiyaçlarýný saðlayan bir Döküman Yönetim ve Ariþvleme yazýlýmýdýr.

Novasoft, bilgisayar destekli arþiv sistemlerinden baþlayýp, kuruluþ içerisinde genel anlamda bilginin (döküman ile sýnýrlý deðildir) saðlýklý ve hýzlý dolaþabilmesi ve böylece organizasyon çapýnda verimlilik, kontrol ve koordinasyonun iyileþtirilebilmesine yönelik tasarlanýp, üretilmiþtir. Genel anlamda bir grup verimlilik aracý olan NovaSoft kiþisel ihtiyaçlara yanýt veren Word, Excel, AutoCad ve buna benzer yazýlýmlarla arayüz sahipsizdir.

Kamu Kurumlarý, Kuruluþlar, Askeri Kuruluþlar, Ýlaç Firmalarý, Sigorta Þirketleri, Bankalar, Mühendislik Firmalarýnda baþarýlý biçimde kullanýlmaktadýr.


Teknik Uygulamalar: ARC/INFO (ESRI), Autodesk, Softdesk

Daha fazla bilgi için satýþ temsilcimiz ile görüþünüz.

Bilgisayar ve geniþ çevre birimleri yardýmýyla uzaktan algýlama yöntemleri ile coðrafik, topolojik bilgi ve resimlerin elde edilmesi, mekanik-mimari taarým ve çizimler ile kaliteli ve hassas üretim yapabilmek amacýna yönelik dünya çapýnda kullanýlan teknik uygulama yazýlýmlarýdýr;

GIS ve CAD yazýlýmlarý þehir planlama, çevre düzenleme, peysaj miari, yeraltý ve üstü kaynaklarý belirlemede, ham mamülün yada planlanmasý yapýlan bir ürünün (mimari yapýlardan mekanik ürünlere kadar) üretim öncesi benzetiminin üç boyutlu oluþturulmasý, katý modellenmesinin yapýlmasý, inþaat, sayýsal arazi modelleme, hafriyat vb. konularda aktif kullanýcýya geniþ görüþ yaratmak amacýyla üretilmiþ yazýlýmlardýr.

Modüler yapuýya sahip bu yazýlýmlar, coðrafik/topografik veri toplama ve görüntüleme, tasarým, çizim, üretimi mühendislik, sayýsal arazi modelleme, haritacýlýk, mimari betonarme, inþaat vb uygulamalarýndan oluþmaktadýr.

Þehir Planlama, Trafik Düzenleme, Petrol, Edüþstüri, Haritacýlýk, Grafik Dekorasyon, Tasarým, Üretim, Ýnþaat, Tesisat, Mimari, Mühendislik, Planlama konularý ile ilgili tüm kuruluþlarý kapsamaktadýr.


Özel Çözümler

Daha fazla bilgi için satýþ temsilcimiz ile görüþünüz.

Ýdari, Ticari ve Finansal sistemlerin sektörel uygulamalarla bütünleþerek sunulduðu çözümlerdir. Sektörel olarak sunduðunuz bu çözümler müþteri gereksinmelerine uygun olarak özelleþtirilebilmektedir.

----------

Note: Web sayfalarý ile ilgili sorunlarýnýz için lütfen adresine e-posta gönderin!

Copyright © 1995, 1996 Datasel A.Þ.