Firma Tanýtýmý

DataSel A.Þ. 1989 yýlýnda Yüksel Ýnþaat A.Þ. Þirketler Grubu'nun Bilgisayar Sektöründeki temsilcisi olarak kurulmuþtur.

Kuruluþ tarihinde Þirket Misyonunu Çözüm Sunucu olarak belirleyen DataSel, üreteceði çözümlerin teknolojik alt yapsýsýna büyük önem vermiþtir.

Sektörel Uzmanlýk, Veri tabaný Yönetim Teknolojileri ile Ýletiþim Aðý Çözümlerini hedef alan firma, Ankara ve Ýstanbul ofislerinde faaliyetlerini 75 kiþilik personeli ile sürdürmekte ve bilgi teknolojilerinde en iyi çözüm sunucu olmayý hedeflemiþtir.

Açýk sistemler ve endüstri standartlarý esasýnda vizyonunu oluþturan firma stratejik kararlarýný beþ ana boyutta oluþturmuþtur:


Çözüm Boyutu

Datasel'de Çözüm Boyutu, Çözüm Sunucu misyonu ile Kamu ve Özel Sektöre Yönelik olarak; Finansal Bilgi ve Karar Destek Sistemi, Kamu Bilgi Yönetim Sistemi, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, Döküman Bilgi Yönetim ve Arþivleme Sistemi, Özel Proje Geliþtirme ile Satýþ ve Daðýtým Bilgi Yönetim Sistemi, Ofis/Çoðul Ortam/Canlandýrma/Yayýncýlýk uygulamalarý ve Sistem Entegrasyon uygulamalarýndan oluþmaktadýr.

Yazýlým Geliþtirme ve VTYS Boyutu

DataSel Uygulama Yazýlýmlarýný içeren Çözümleri için Stratejik Ýþ Olanaklarý ve Teknolojiri esas almýþtýr.

1989 yýlýndan bugüne deðin Oracle Firmasýnýn ürünlerini VTYS teknolojisinde tercih etmiþ, konusunda uzmanlýða ulaþmýþtýr. Ýstemci uygulamalarýnda Grafik Kullanýcý Arayüzleri için Oracle'ýn ve Microsoft'un 4. kuþak geliþtirme araçlarý kullanýlmaktadýr. DataSel Türkiye'de Oracle'ýn ve Microsoft'un Çözüm Sunucu iþ ortaðýdýr.


Donaným Boyutu

Kuruluþ yýlý itibariyle Hewlett Packard firmasý ile iki ayrý kanalda iþ ortaklýðý anlaþmasýna giren DataSel, HP firmasýnýn PC ve Çevre Birimleri ürünlerini ve HP 9000 UNIX Server ve Ýþ Ýstasyonlarýnýn satýþ hizmetlerini 1989'dan beri sürdürmektedir.

DataSel, HP'nin avuçiçi bilgisayarlarýndan, lazer yazýcýlarýna, çok geliþmiþ PC server'larýndan UNIX Server'larýna, depolama ürünlerinden ileri seviyede Að ürünlerine kadar çok geniþ bir ürün yelpazesi ile donaným çözümlerini saðlamaktadýr.


Ýþletim Sistemi ve Ýþletim Boyutu

1993 yýlýna deðin UNIX Platformunda yoðun çözümler ve hizmetler üreten firma, MS Windows, Novell Netware ve MS Windows NT Ýþletim Sistemi ortamlarýnda da çözümlerini geliþtirmeyi hedeflemiþtir. Client/Server Teknolojisine yatýrýmlarýný kaydýran DataSel, Grafik Kullanýcý Arayüzü tabanlý uygulamalarýný arttýrmýþtýr.

DataSel ayný zamanda iþletim sistemleri seviyesinde de uzmanlaþmýþtýr. AT&T UNIX, HP-UX, SCO-UNIX üzerinde kurulu uygulamalarý bulunan firmanýn birçok Novell Netware ve MS Windows NT ile LAN ve WAN iletiþim aðý enstelasyonlarý da mevcuttur.

Faaliyetlerini üretici firmalar ile Network Specialist olarak iþ anlaþmalarý çerçevesinde sürdürmektedir.


Danýþmanlýk ve Hizmet Boyutu

Hizmentlerini hedef söktörlerde de yoðunlaþtýrmayý planlayan firma, 1995 yýlý sonunda Sektörel Uzmanlaþmalarýný tamamlayarak müþterilerine Danýþmanlýk Hizmetleri de sunmayý kýsa dönem hedefleri arasýna almýþtýr.

1995 yýlý son çeyreði içinde Oracle firmasýnýn Yetkili Eðitim Merkezi hizmetlerini, faaliyetleri içine almayý planlamýþ ve Eðitim hizmetlerini Veri Tabaný Yönetim Sistemleriyle geliþtirmeyi hedeflemektedir.


Web sayfalarý ile ilgili sorunlarýnýz için lütfen adresine e-posta gönderin!

Copyright © 1995, 1996 Datasel A.Þ.