Avicenna'nın Modüler İşleyişiavicenna-moduler-isleyisAviCenna modülleri hasta güvenliği ve esenliğine odaklanmış, verimli ve kaliteli hizmet veren işletmelerin ihtiyacı olan tüm işlevleri içinde barındırır. Doktor, hemşire, eczacı, finansçı gibi organizasyon içindeki tüm rollerin ihtiyaçlarını karşılar. Hata önleyici, zaman kazandırıcı, hızlı, doğru, anlamlı, güvenli işlemler yapmayı sağlıyan fonksiyonaliteyi barındıran yazılım bileşenlerinden oluşur.

     
 

Avicenna, kaliteli hizmet, verimlilik ve hasta güvenliği konuları dikkate alınarak geliştirilmiş modüler yapıya sahip hastane bilgi yönetim sistemi uygulamamızdır. Uygulamamız hastanedeki mevcut bölümlerin işlerini modüler yapısı sayesinde entegre olarak gerçekleştirilmesini sağlarken aynı zamanda da karar vericilere yardımcı olmayı amaçlar. Hızlı veri girişine imkan sağlayarak kullanıcıların zaman kaybını önler. Güvenilir veri tutması ve çapraz kontroller sayesinde de kullanıcıların hata yapmasını önlemeyi hedefler. Doğru veriyi doğru zamanda sunan ve böylece verinin kullanılabilirliğini artıran Avicenna HBYS bahsedttiğimiz bu konulara hassasiyetle yaklaşan bir bakış açısıyla tasarlandı ve geliştirildi. Bu kriterler doğrultusunda sürekli geliştirilmeye devam edilmektedir.


Hasta Kayıt ve Kabul

DANIŞMA MODÜLÜ:

Ziyaretçilerin, hastaların ya da hasta yakınlarının hastaneye verilmesi için tasarlanmıştır. Doktorların ve hastane personelinin oda numaraları, dahili telefonları vb. hakkında bilgi verilebilmektedir Adı verilen hastanın hangi serviste, odada/yatakta yattığı hakkında sorgulama yapılabilmektedir Ilgili modüllerle entegre çalışılabilmektedir.

HASTA KAYIT/KABUL MODÜLÜ:
Bu modül, hastaneye başvuran hastaların ilk kayıt ve kabullerinin yapıldığı modüldür. Hastalar muayene olacakları polikliniklere buradan yönlendirilirler. Hastaların sosyal güvencelerine ait bilgiler ve genel kimlik bilgilerinin kaydedilmesi bu modülden sağlanır.

HASTA KAYIT, KABUL ve DOSYA TAKİP:

AviCenna ile ilk gelişinde hastaya bir numara verilir ve bundan sonra yapılan tüm işlemler bu numara üzerinden yürütülür. Aynı hastaya ikinci dosya açılmaması için aynı T.C. kimlik numaralı ikinci bir hasta kaydı açılması engellenir ve ad, soyad, baba adı, ana adı aynı olan ikinci bir hasta kaydedildiğinde kullanıcı uyarılır. Hastanın; kişisel kimlik, pasaport (yabancılar için) ve erişim bilgileri (ev adresi, iş adresi, ev telefonu, iş telefonu, cep telefonu, e-posta, web sitesi), yakınları ve referansları, hastalar arasındaki aile ve akrabalık bağları kayıt altına alınır. Hastalara ilişkin girilen bilgilerden zorunlu olanlar yönetim ekranları aracılığı ile belirlenebilir. Hasta bilgileri MERNİS sistemi üzerinden sorgulanıp, T.C. kimlik numarasını bilmeyen hastaların T.C. kimlik numarası AviCenna içerisinden araştırılabilir.

POLİKLİNİK:
Hastaneye müracaat eden hastalara muayene randevusu verilir, randevular iptal edilebilir veya tarihi değiştirilebilir. Hastaları polikliniğe çağırmak üzere AviCenna'nın entegre çalıştığı elektronik hasta çağırma ekranlarından faydalanılabilir. AviCenna'nın gelişmiş form tanımlama aracını kullanarak istenilen teferruatta anemnez formları tanımlanabilir. Her klinik, ana bilim dalı, hastalık grubu ve doktor için ayrı ayrı anemnez formları tanımlanabilir.

YATAN HASTA:
Yatışı planlanan hastalara yatış randevusu verilebilir, bu sayede yatakların mevcut ve ileriye yönelik doluluk durumları her yerden kolayca izlenebilir. Yatışı yapılan hastanın tanıları ve yatış anamnezi kaydedilebilir. Yatan hastalara uygulanması istenilen işlemlerin (laboratuvar tahlili, radyolojik tetkikler, patolojik testler, konsültasyon, fizyoterapi, nutrisyon, ilaç vs.) istemi ve takibi yine AviCenna üzerinden yapılabilir. Hastalara rutin olarak yapılan istemler şablon olarak tanımlanabilir, her seferinde aynı istemi yapmak yerine tek tuşla istenilen her şey belirtilebilir..

Medikal Birimler

AMELİYATHANE:
Ameliyat planlanan hastalara AviCenna kullanarak randevu verilebilir. AviCenna, hizmet üretimine katılan ve tüketilen tüm bileşenleri bir kaynak olarak görür. Bu sayede ameliyat hizmetinin üretimine katılan tüm kaynaklara (ameliyathane, cerrahlar, konsültan doktorlar, hemşireler, anestezistler, cihazlar) aynı anda tek tuşla randevu verilebilir. Yapılacak girişime ait ameliyat öncesi bilgiler (yapılması planlanan ameliyatlar, yapılacak anestezi, anestetik premedikasyon bilgileri, katılacak ekip) kaydedilebilir.

ECZANE:
Hastaneye müracaat eden hastalara muayene randevusu verilir, randevular iptal edilebilir veya tarihi değiştirilebilir. Hastaları polikliniğe çağırmak üzere AviCenna'nın entegre çalıştığı elektronik hasta çağırma ekranlarından faydalanılabilir. AviCenna'nın gelişmiş form tanımlama aracını kullanarak istenilen teferruatta anemnez formları tanımlanabilir. Her klinik, ana bilim dalı, hastalık grubu ve doktor için ayrı ayrı anemnez formları tanımlanabilir.

HEMODİYALİZ:
AviCenna, diyaliz tedavisi gören hastaları bir kere kaydedererek her gelişlerinde ayrı bir seans kaydı açar. Hastaların ileriye dönük seans takvimi girilerek kaynaklar düzenli bir şekilde yönetilebilir. Hastanın her gelişinde yapılan işleme ilişkin bilgiler (yapılan diyaliz, kullanılan diyalizör, diyalizat,sarfedilen malzemeler ve yapılan ekstra işlemler) kayıt altına alınabilir. Transplantasyon yapılmış veya yapılması planlanan hastaların detaylı bilgileri kaydedilebilir. Yapılan diyaliz seansları ile ilgili raporlamalar ve istatistikler yapılabilir.

KARDİYOLOJİ BİLGİ SİSTEMİ:
AviCenna Kardiyoloji Klinik Bilgi Sistemi, kalp ve damar hastalarının hastaneye ilk başvurularından itibaren yürütülen tüm süreçlerin toplu ve entegre bir şekilde izlenebilmesi amacı ile oluşturulmuştur. Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi hizmeti veren hastanelerde hastaların ilk gelişinde tanıya dayalı bir vaka kaydı açılmasını ve bu vaka bağlamında yürütülen tüm işlemlerin sebep sonuç ilişkisi içerisinde birbirleri ile entegre olarak izlenebilmesi olanağı sağlanır.

Tetkik ve Tahlil Birimler

KAN BANKASI:
Kan bankasında mevcut olan kan ve kan ürünleri stoğu AviCenna üzerinden kolaylıkla yönetilebilir. Stokta mevcut olan kan ve kan ürünlerini hastalara rezerve edilebilir. Hastane içi ve dışı kan ürünü çıkışları ve iadeleri kayıt altına alınarak izlenebilir.

LABORATUVAR BİLGİ SİSTEMİ (LIS):
Laboratuvarda çalışılan tüm testler detaylı bilgilerle (kod, ad, normal değerler, faz değerler) tanımlanabilir. Grup testler (hemogram, hemostaz, glukoz yükleme vb.) tanımlanabilir, testlerin referans değerleri yaş, cinsiyet, cihaz ve kullanılan kite göre çeşitlendirilebilir. Hastanenin diğer ünitelerinden yapılan test istemleri tek tuşla kabul edilerek cihaza yüklenecek duruma getirilebilir.

RADYOLOJİ BİLGİ SİSTEMİ(RIS):
Radyoloji merkezinde çalışılan tetkikler tüm detay bilgileri ile (kod, ad, çalışıldığı cihazlar vb.) kayıt altına alınabilir. Grup tetkikler tanımlanarak aynı grup altındaki tetkiklerin tek bir tuşla ekrana getirilmesini sağlanabilir.

PATOLOJİ:
Patoloji laboratuvarında çalışılan testler materyal kodu, adı, alındığı yer, alınma şekli gibi detay bilgilerle tanımlanabilir. Aynı istem içerisinde yer alan farklı materyallere farklı protokol numarası verilerek takibi sağlanabilir. İşleyişi hızlandırmak ve hatayı azaltmak için AviCenna'dan barkod etiketi alınarak materyaller üzerine yapıştırılabilir. Randevulu çalışılacak olan testler için randevu verilebilir ve iş takvimi yönetile-bilir. Frozen çalışmalar ile ilgili önceden randevu verilebilir ve zamanı geldiğinde randevular listelenebilir.

Lojistik

SATIN ALMA YÖNETİMİ:
Firmanın satın alma süreçlerinin kontrol altına alınmasında en büyük sorun olan sipariş ve teslim süreçlerini başarı ile yönetir. Talep, sipariş, irsaliye, fatura basamakları ve bu basamaklar arasındaki geçişleri kontrol altına alır. İç ve dış talepler değerlendirilerek sipariş olarak sisteme tanıtılır. AviCenna ile entegre çalışarak hastanenizin tüm satın alma sürecini takip eder.

SATIŞ YÖNETİMİ:
Finans sistemi ile tam entegre çalışarak tüm girdi ve çıktılar kontrol altına alınır. Bu sayede yapılan tüm satışlar ve pazarlama faaliyetlerinin karlılık oranları tespit edilebilir. Talep, sipariş, irsaliye, fatura akışı ile satış süreçleri kontrol altına alınır. Satış rekabet gücünü artıracak olan “neyi kaça satmalıyım?” sorusunun cevaplarını stok, satın alma ve finans yönetiminden öğrenmek büyük fayda sağlar.

FİNANS YÖNETİMİ:
Günümüz şartlarında finans yönetimi işletme yönetimi ile eşdeğer olmaktadır. Finans yönetimi Abacus içinde de bu şekilde düşünülmüş ve işletmenizi ilgilendiren tüm gelir ve gider takip ve yönetimi bu sistem sayesinde verilmiştir. İnsan kaynakları, bordro, satış, satın alma, stok ve işletmeniz için gerekli tüm sistemlerden bilgileri okunabilir bir durum sağlar. Yaşlandırma raporları, projeksiyon gibi günümüz finansal gerekliliklerinin tümünü kolaylıkla yapılmasına olanak sağlar.

STOK YÖNETİMİ:
Optimum stok günümüz şartlarında en önemli parametredir. Tedarikçileri ve işletmeli iyi tanımak optimum stok tutma olanağı verir. Firmada stoklarınızın başına gelebilecek iyi ve kötü her türlü ihtimal sisteme işlenebilir, bu sayede gerçek sebep sonuç ilişkisi analizi yapılır. Satın alma, satış ve talep yönetimi ile tam entegre çalışır. Bu durumda kullanıcıya sadece takip etmek kalır. Sistemde tanımlı kullanıcılara ambarlar tanımlanabilmektedir. Bu sayede kullanıcılar yetkili olmadıkları ambarları görememektedir.

TALEP YÖNETİMİ:
Departman bazlı talep takibi, karşılanması ve karşılanmayanların satın alma siparişlerine çevrilmesini sistem yapar. Stok ve satın alma yönetimi ile entegre çalışarak tam malzeme akışı sağlanmakta ve işletmenizin ihtiyaçlarına zamanında cevap vermenizi sağlar. Talep durumları detaylı olarak incelenir. Talep durumları sistem tarafından parametrik olarak belirlenir.

Finansal

MEDİKAL FİNANS YÖNETİMİ:
AviCenna kullanılarak ücretli hasta, SSK, BağKur, Emekli Sandığı, özel sigortalar ve resmi sevkli hastaların faturaları otomatik olarak oluşturulabilir. Kurumlarla yapılan anlaşmalara özel fiyatlandırma kuralları tanımlanabilir, bu sayede hasta katkı paylarının otomatik olarak hesaplanması sağlanabilir. Hasta katkı paylı faturaların ve kurum faturalarının dökümü ayrı ayrı alınabilir. Yatak ücretlerinin ve muayene ücretlerinin otomatik olarak kaydedilmesi sağlanabilir.

BÜTÇE YÖNETİMİ:
İşletmenin tahmini gelir ve gider bütçelerini oluşturun, gerçekleşmelerini Abacus’e sorun. Abacus entegre sistem yönetimi sayesinde hangi aracı ile yapılırsa yapılsın herhangi bir gider veya geliri otomatik olarak işleme sokarak bütçe yönetimine ulaştırır.

ÜRÜN YÖNETİMİ:
Üretim işletmelerinde ürün ağacının oluşturulması, malzeme stok planlaması ve üretim planlamasında en büyük yardımcı Abacus Üretim Yönetimi olacaktır. Üretimlerin her birinin maliyetini hammadde, ürün ve ticari maliyet olarak bilmek istemez misiniz?

SABİT KIYMETLER YÖNETİMİ:
Stok, satın alma ve satış ile tam entegre çalışan sabit kıymetler yönetimi işletmenin kıymetini belirler. Kullanılan tüm amortisman sistemlerini otomatik olarak karşılar. Demirbaş bazlı takip yapılması tek tek masraf girilmesi de dâhil tüm demirbaş işlemlerini destekler.

GENEL MUHASEBE:
Hesap kilitleme, hesap tamlama, tüm sistemlerle entegrasyon, fiş kilitleme gibi ileri muhasebe işlemleri de dahil olmak üzere kolaylık ve güvenlik sağlayıcı özelliklere sahiptir. Sistem size fiş kopyalama, fiş ters çevirme, açıklama değiştirme, döviz değiştirme, fiş takip etme, hatalı fişleri tepit etme, mizan raporları, resmi defterler gibi özellikler ile yardımcı olur. Yansıtma şablonları sayesinde dönem sonu işlemlerinin sistem tarafından otomatik alınması ve genel muhasebe yönetiminde kolaylık sağlar.

İnsan Kaynakıları

İNSAN KAYNAKLARI:
Personel bilgisi olarak sistemde personelin sicil bilgileri, mecburi hizmet bilgileri, hizmet süreleri ile ilgili bilgileri, sözleşme bilgileri, ayrılış, bilgileri, aldığı giyim yardımları ile ilgili bilgileri, personel hangi bölümde görevli ise onun bilgileri, çalışma zamanları ile ilgili bilgileri, becayiş işlemleri ile ilgili bilgileri, istifa bilgileri, askerlik bilgileri, personelin hizmet puanı, unvan, görev ve branş bilgileri, sağlık karnesi bilgileri, adres bilgileri, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bilgileri, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin karne bilgileri, tahsil bilgileri, personelin puantaj bilgilerini, terfi bilgileri, personelin rotasyon bilgileri, izin bilgileri, görev bilgileri, geçici görev bilgileri, kurs bilgileri, nakil bilgileri, asistan bilgileri, asistan tez bilgileri, baş asistan bilgileri, acil hallerde haber verilecek kişi bilgileri, personel ceza bilgileri, ödül bilgileri, sevk bilgileri, nöbet tutan personel listesi ve nöbet düzenlemeleri, kliniklerde görev yapan personel listesi ve görev düzenlemesi, sicil notu girişi bilgileri, dışardan özelleştirme ile gelen personel, 657 sayılı kanuna tabi personelin bilgileri, kimlik bilgileri, iş deneyimi bilgileri, katıldığı eğitimlerin bilgileri, ihtisas bilgileri, sertifika bilgileri, soyadı değişikliği bilgileri, yaş tashihi bilgileri, kaza-i rüşt bilgileri, personelin cinsiyet değiştirme bilgileri, yabancı dil bilgileri, girdiği dil sınavları bilgileri, sendika bilgileri tutulmaktadır.

BORDRO YÖNETİMİ:
Personel ya da işletme için formüle edilecek herhangi bir ödeme işlemi için artık ekstra bir ürüne ihtiyacınız olmayacak. Formülleri bilgi işlem biriminizin rahatlıkla girebileceği bir hesaplama mekanizmasına sahiptir. Bankalar, SSK ve diğer dijital veri gönderme gereken tüm kurumlarla bağlantıları Abacus sağlar. Bordro ile istenildiği kadar maaş tipi tanımlanabilir, hesaplanan maaşlara da dönem bağlanabilir.

TEKNİK BAKIM:
Sistemde tanımlanmış olan demirbaşların veya dışarıdan hizmet olarak bakımların yönetimini sağlamaktadır. Teknik bakım şablonları tanımlanmaktadır. Bu şablonlar yardımıyla kullanıcılar, bakımı gelmiş olan malzemelerin listesini otomatik olarak takip edebilir. Arıza, rutin bakım ve hizmet alımları hareketlerinde kullanıcılar neden ve sonuçları görebilirler.

Karar Destek

AviCenna KARAR DESTEK ve İSTATİSTİK SİSTEMİ(MIS):
AviCenna karar destek sistemi bir yöneticinin ihtiyaç duyacağı tüm finansal ve medikal istatistikleri geçmiş dönemlerle kıyaslayacak şekilde veri veya grafiksel olarak alabilmesini sağlamaktadır. Tek bir ekran vasıtası ile online olarak o anki durumu görebileceği gibi istediği herhangi bir tarihe ya da belirli bir tarih aralığına ait verileri alabilmek mümkündür. Çoklu hastane veya şube mantığını desteklemekte olup, hastane ya da şubelere ait istatistikleri ayrı ayrı alabilmekte, istenirse merkezleri konsolide olarak sunabilmektedir.

DATASEL - BMJ İŞ BİRLİĞİ:
BMJ Grubu doktorlara, araştırmacılara, sağlık alanında çalışanlara ve hastalara medikal bilgi sağlayacılığı konusunda dünya lideri bir kuruluştur. BMJ 160 yıl gerilere uzanan tarihi ile uzun süredir medikal yayıncılık konusunda faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur. Sağladığı bilgi her zaman yüksek kaliteli, güvenilir ve tutarlıdır. BMJ, dünya çapında lider medikal bulgu sağlayıcıdır ve bir milyondan fazla doktor ve araştırmacıya yedi dilde klinik bulgu hizmeti vermektedir. BMJ'nin (British Medical Journal) Internet üzerinden sunduğu klinik bulgu veritabanını Türkiye'de ilk kez bir Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) ile entegre eden DataSel, AviCenna HBYS'yi bir konuda daha farklılaştırdı.

İnnovatif

AviCenna e-Provizyon SİSTEMİ:
Sağlık hizmetlerinin geri ödemelerinde karşılaşılan en önemli problemlerden biri, yapılan ödemelerin kurallar dâhilinde yapılıp yapılmadığının belirlenmesidir. Milyonlarca geri ödeme isteminin içinde hangisinin kurallara uygun olduğu, hangisinin olmadığı ise insan gücüyle yapılması mümkün olmayan bir süreçtir. Bu nedenle hastaneler, eczaneler, görüntüleme merkezleri gibi sağlık hizmeti sunucuları ile geri ödeme kuruluşları arasındaki iletişimi elektronik ortama taşımak, karar sürecini ise mümkün olduğu düzeyde bilgisayar yazılımları ile çözmek gerekir.

AviCenna e-Fatura SİSTEMİ:
Provizyon alınan hizmet ve malzemeleri içeren faturanın kesilmesi, geri ödeme kuruluşu tarafından bu faturaların kontrol edilmesi ve gerekli durumlarda faturanın yeniden düzenlenmesi hem geri ödeme kuruluşuna personel yükü oluşturmakta, hem de süreci uzatarak hizmet sunucu ödemesinin yapılmasını geciktirmektedir. Bunun yanında, en önemli sorun ise, “tüm faturaların tüm kalemlerinin” tek tek kontrolü yapılamamakta, bu da geri ödeme kuruluşunun daha fazla ödeme yapması ile sonuçlanmaktadır. Tüm bu sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik olarak geliştirilmiş olan AviCenna e-Fatura Sistemi, faturanın öncelikli olarak elektronik ortamdan gönderilmesini sağlar.

AviCenna DOKÜMAN YÖNETİMİ ve ARŞİV SİSTEMİ:
Her türlü platformdan bağımsız olarak geliştirilmiş olan AviCenna Doküman Yönetim ve Arşiv Sistemi elektronik ortamda dokümanların takip edilmesi için gerekli tüm işlevlere sahiptir.Zengin grafiksel yönetim araçları, esnek ve güçlü entegrasyon yapısı ve yüksek ölçeklenebilirliği ile kurumların Doküman Yönetimi ve Arşiv konusunda uygun çözümdür. AviCenna Doküman Yönetim ve Arşiv Sistemi J2EE teknolojisi ile çok katmanlı mimariye sahip olarak tasarlanmış ve Web Servislerini destekleyen tüm teknolojilerle uyumlu olarak çalışır.

AviCenna SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ:
Süreçleri yönetmek artık daha kolay. AviCenna Süreç Yönetim Sistemi, kurumsal süreçleri kağıt ortamdan elektronik ortama aktarır. Formları elektronik ortamda tasarlanarak ve onaylama, imzalama, sevk işlemleri bilgisayar ortamında takip edilebilir. AviCenna Süreç Yönetim Sistemi akışları yönetmek için her türlü aracı verir. Tasarlanan akışlar ile oluşturulan formları eşleştirir, işlerin kimlere dağıtılacağını önceden seçilebilir.

 
     
DataSel Bilgi Sistemleri A.Ş.

DataSel Forum

Hakkımızda | Gizlilik Bildirimi | İletişim

Datasel Bilgi Sistemleri A.Ş.bir YUKSEL_HOLDING_LOGO_23H Holding Kuruluşudur.